[vsnet-alert 10066] V2491 Cyg up to now

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Wed Apr 16 10:16:37 JST 2008


  V2491 Cyg up to now (not an extremely fast nova):

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20080407.726 <127C (K. Nishiyama)
 20080408.790 <114C (Minoru Yamamoto)
 20080408.831 <140 (Xingming Observatory)
 20080410.728  77C (K. Nishiyama)
 20080410.787  77C (K. Nishiyama)
 20080410.831  80 (Xingming Observatory)
 20080411.333 7.63V (G. Klingenberg)
 20080411.335 8.06B (G. Klingenberg)
 20080411.360 7.04R (G. Sostero)
 20080411.360 7.54V (G. Sostero)
 20080411.360 8.06B (G. Sostero)
 20080411.381 7.78V (Shawn Dvorak)
 20080411.381 8.10B (Shawn Dvorak)
 20080411.440 7.74V (Gkl)
 20080411.442 8.15B (Gkl)
 20080411.460 7.15R (G. Sostero)
 20080411.460 7.77V (G. Sostero)
 20080411.460 8.20B (G. Sostero)
 20080411.667  71C (K. Nishiyama)
 20080411.705 7.95V (Seiichiro Kiyota)
 20080411.706 7.35Rc (Seiichiro Kiyota)
 20080411.707 8.09y (Seiichiro Kiyota)
 20080411.717 6.69Ic (Seiichiro Kiyota)
 20080411.741  74 (KenIchi Kadota)
 20080411.744 7.83V (Kazuhiro Nakajima)
 20080411.748 6.87Rc (Kazuhiro Nakajima)
 20080411.750 8.16B (Kazuhiro Nakajima)
 20080411.751 7.92y (Kazuhiro Nakajima)
 20080411.751  83 (Kenji Hirosawa)
 20080411.751 7.93y (Kazuhiro Nakajima)
 20080411.794  76C (Minoru Yamamoto)
 20080411.797  76C (Minoru Yamamoto)
 20080411.822 6.75Ic (Hiroyuki Maehara)
 20080411.822 7.28Rc (Hiroyuki Maehara)
 20080411.824 7.97V (Hiroyuki Maehara)
 20080411.824 8.37B (Hiroyuki Maehara)
 20080411.825 8.07y (Hiroyuki Maehara)
 20080411.978  83 (Laurent Bichon)
 20080412.000  79 (Reinder J. Bouma)
 20080412.145  80 (Jose Ripero)
 20080412.412  77R (P. Clay Sherrod)
 20080412.413  76R (P. Clay Sherrod)
 20080412.413  79R (P. Clay Sherrod)
 20080412.413  78R (P. Clay Sherrod)
 20080412.414  76R (P. Clay Sherrod)
 20080412.415  79R (P. Clay Sherrod)
 20080412.415  77R (P. Clay Sherrod)
 20080412.415  78R (P. Clay Sherrod)
 20080412.416  78R (P. Clay Sherrod)
 20080412.417  77R (P. Clay Sherrod)
 20080412.417  80R (P. Clay Sherrod)
 20080412.417  77R (P. Clay Sherrod)
 20080412.418  77R (P. Clay Sherrod)
 20080412.751 7.22Rc (Kazuhiro Nakajima)
 20080412.756 8.66B (Kazuhiro Nakajima)
 20080412.761 8.43V (Kazuhiro Nakajima)
 20080412.776 8.57y (Kazuhiro Nakajima)
 20080412.778  85 (Hiroyuki Maehara)
 20080412.813 7.23Ic (Hiroyuki Maehara)
 20080412.814 8.54V (Hiroyuki Maehara)
 20080412.815 8.66y (Hiroyuki Maehara)
 20080412.815 8.85B (Hiroyuki Maehara)
 20080412.817 7.68Rc (Hiroyuki Maehara)
 20080413.003  83 (Maciej Reszelski)
 20080413.062  86 (Georg Comello)
 20080413.971  92 (Wolfgang Kriebel)
 20080414.730 9.30y (Kazuhiro Nakajima)
 20080414.733 9.12V (Kazuhiro Nakajima)
 20080414.733 7.78Rc (Kazuhiro Nakajima)
 20080414.736 9.33B (Kazuhiro Nakajima)
 20080414.767  92:C (Kazuyoshi Kanatsu)
 20080414.815  93 (Hiroyuki Maehara)
 20080415.074  91 (Georg Comello)
 20080415.090  93 (Gary Poyner)
 20080415.135  94 (Jose Ripero)
 20080415.796 9.39V (Kazuhiro Nakajima)
 20080415.799 7.99Rc (Kazuhiro Nakajima)


More information about the vsnet-alert mailing list