[vsnet-alert 10099] V2491 Cyg rising?

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Apr 24 10:09:12 JST 2008


  V2491 Cyg rising?! Confirmation requested.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20080418.083  97 (Bjorn H. Granslo)
 20080418.731 9.73V (Kazuhiro Nakajima)
 20080418.735 8.54Rc (Kazuhiro Nakajima)
 20080419.042  97 (Bjorn H. Granslo)
 20080419.665 9.87V (Kazuhiro Nakajima)
 20080419.667 8.65Rc (Kazuhiro Nakajima)
 20080419.669 9.94B (Kazuhiro Nakajima)
 20080419.672 10.18y (Kazuhiro Nakajima)
 20080420.062  99 (Bjorn H. Granslo)
 20080420.714 9.82V (Kazuhiro Nakajima)
 20080420.716 8.67Rc (Kazuhiro Nakajima)
 20080420.719 9.90B (Kazuhiro Nakajima)
 20080420.722 10.08y (Kazuhiro Nakajima)
 20080421.081  99 (Bjorn H. Granslo)
 20080421.702 10.12y (Kazuhiro Nakajima)
 20080421.705 9.86V (Kazuhiro Nakajima)
 20080421.707 8.78Rc (Kazuhiro Nakajima)
 20080421.711 9.93B (Kazuhiro Nakajima)
 20080421.988  99 (Bjorn H. Granslo)
 20080423.051  97 (Bjorn H. Granslo)


More information about the vsnet-alert mailing list