[vsnet-alert 10192] KR Aur dramatic fading

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri May 16 10:31:56 JST 2008


  According to Eddy Muyllaert, KR Aur has faded dramatically!

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20080324.858  147 (Gary Poyner)
 20080325.841 14.96CV (Diego Rodriguez)
 20080328.869 <138 (Franck Gobet)
 20080329.863 <138 (Franck Gobet)
 20080330.869  151 (Gary Poyner)
 20080331.903 <138 (Eddy Muyllaert)
 20080401.865  149 (Gary Poyner)
 20080408.478 14.83V (Hiroyuki Maehara)
 20080413.865  147 (Gary Poyner)
 20080415.434 15.32V (Hiroyuki Maehara)
 20080423.941 15.32V (Gary Poyner)
 20080429.938 15.05C (Eddy Muyllaert)
 20080430.928 15.08C (Gary Poyner)
 20080501.926 15.16C (Gary Poyner)
 20080501.931 14.86C (Eddy Muyllaert)
 20080506.928 16.07C (Gary Poyner)
 20080514.902 17.24C (Eddy Muyllaert)


More information about the vsnet-alert mailing list