[vsnet-alert 10207] CT Hya superoutburst confirmed

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri May 23 09:46:03 JST 2008


 CT Hya definitely in superoutburst.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20080515.0337 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20080518.907 14.12C (Eddy Muyllaert)
 20080521.934 14.71C (Eddy Muyllaert)


More information about the vsnet-alert mailing list