[vsnet-alert 10367] MV Lyr further fading

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Jul 25 10:23:07 JST 2008


  MV Lyr is further fading!

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20080703.537 16.28V (Hiroshi Itoh)
 20080703.920 <145 (Eddy Muyllaert)
 20080703.935 16.37CV (Diego Rodriguez)
 20080704.032  158: (Gary Poyner)
 20080704.933 16.61CV (Diego Rodriguez)
 20080705.956 <142 (Jose Ripero)
 20080710.565 <164C (Hiroyuki Maehara)
 20080710.927 <145 (Eddy Muyllaert)
 20080711.929 <145 (Eddy Muyllaert)
 20080712.568 <167C (Hiroyuki Maehara)
 20080712.926 <145 (Eddy Muyllaert)
 20080713.926 <145 (Eddy Muyllaert)
 20080713.9482 <152V (Etienne Morelle)
 20080714.0260 <147V (Etienne Morelle)
 20080714.919 <145 (Eddy Muyllaert)
 20080715.0317 <147V (Etienne Morelle)
 20080715.928 <142 (Eddy Muyllaert)
 20080717.528 <15.65V (Hiroshi Itoh)
 20080717.944 16.99CV (Diego Rodriguez)
 20080719.603 176C (Hiroyuki Maehara)
 20080719.983 <153 (Gary Poyner)
 20080720.998 <153 (Gary Poyner)
 20080721.976 <142 (Eddy Muyllaert)
 20080723.001 <153 (Gary Poyner)
 20080723.529 <164C (Hiroyuki Maehara)
 20080723.919 <145 (Eddy Muyllaert)


More information about the vsnet-alert mailing list