[vsnet-alert 11714] DV UMa outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Dec 11 10:36:43 JST 2009


 Outburst of an eclipsing SU UMa-type dwarf nova:

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20091109.188 <162C (Ian Miller)
 20091130.274 <162C (Ian Miller)
 20091210.269 146C (Ian Miller)


More information about the vsnet-alert mailing list