[vsnet-alert 12146] V419 Lyr superoutburst?

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Sep 6 08:44:42 JST 2010


V419 Lyr superoutburst?

 V419 Lyr is rising. The present outburst may be a superoutburst.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20100828.024 <17.50V (Miguel Rodriguez)
 20100901.974 <175CR (Maciej Reszelski)
 20100902.964 158CR (Maciej Reszelski)
 20100903.860 15.27CV (Jose Castillo Escudero)
 20100904.996 15.05V (Miguel Rodriguez)


More information about the vsnet-alert mailing list