[vsnet-alert 12176] V630 Cyg superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Sat Sep 18 09:09:36 JST 2010


V630 Cyg is most likely undergoing a superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20100720.725 <176C (Hiroyuki Maehara)
 20100909.891 15.37CV (Jose Castillo Escudero)
 20100916.765 150C (Hiroyuki Maehara)
 20100917.522 152C (Hiroyuki Maehara)


More information about the vsnet-alert mailing list