[vsnet-alert 12553] FQ Mon bright outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Jan 3 10:26:59 JST 2011


  The SU UMa-type dwarf nova FQ Mon is undergoing a relatively
bright outburst.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20101228.087 <178C (Eddy Muyllaert)
 20101229.551 <159 (Rod Stubbings)
 20101229.712 <176C (Hiroyuki Maehara)
 20101230.494 <159 (Rod Stubbings)
 20101231.515 <159 (Rod Stubbings)
 20110101.628  152 (Rod Stubbings)
 20110101.666  152 (Rod Stubbings)
 20110102.073 14.72C (Eddy Muyllaert)
 20110102.503  145 (Rod Stubbings)


More information about the vsnet-alert mailing list