[vsnet-alert 12590] AW Gem outburst up to now

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Jan 10 13:32:46 JST 2011


AW Gem outburst up to now:

  The object may be fading rapidly. Precursor outburst?

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20101229.715 <175C (Hiroyuki Maehara)
 20110102.969 <140 (Jose Ripero)
 20110103.983 <149 (Gary Poyner)
 20110107.721  134 (Yutaka Maeda)
 20110108.347 13.313V (Kevin B. Paxson)
 20110109.365 14.415V (Kevin B. Paxson)


More information about the vsnet-alert mailing list