[vsnet-alert 12595] BB Ari outburst? -- request for confirmation

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Jan 11 10:37:42 JST 2011


BB Ari outburst? -- request for confirmation

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20101231.972 <16.10C (Gary Poyner)
 20110103.924 <152 (Gary Poyner)
 20110108.810 <152 (Gary Poyner)
 20110108.969 <16.10C (Gary Poyner)
 20110109.799  147 (Gary Poyner)


More information about the vsnet-alert mailing list