[vsnet-alert 13863] AQ Eri superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Nov 18 09:54:50 JST 2011


AQ Eri superoutburst

  The present outburst is a superoutburst.

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20111107.764  13.22cG  (Kenji Hirosawa)
  20111115.733  13.80cG  (Kenji Hirosawa)


More information about the vsnet-alert mailing list