[vsnet-alert 14713] V337 Cyg outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Jun 28 09:10:26 JST 2012


V337 Cyg outburst

 The SU UMa-type dwarf nova V337 Cyg is in outburst (superoutburst?).

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20120611.446 <168CV (Kevin B. Paxson)
 20120619.419 <168CV (Kevin B. Paxson)
 20120627.402 15.181CV (Kevin B. Paxson)


More information about the vsnet-alert mailing list