[vsnet-alert 14932] DM Dra superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Sep 20 08:00:14 JST 2012


DM Dra superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20120909.833 <154 (Pavol A. Dubovsky)
 20120916.807  146 (Pavol A. Dubovsky)
 20120917.866  146 (Pavol A. Dubovsky)
 20120918.833  146 (Pavol A. Dubovsky)


More information about the vsnet-alert mailing list