[vsnet-alert 14941] V391 Cam outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Sun Sep 23 09:30:03 JST 2012


V391 Cam outburst

 Outburst of an SU UMa-type dwarf nova.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20120831.103 <150 (Gary Poyner)
 20120905.044 <150 (Gary Poyner)
 20120907.051 <150 (Gary Poyner)
 20120909.855 <140 (Wolfgang Kriebel)
 20120914.849 <140 (Wolfgang Kriebel)
 20120916.830 <140 (Wolfgang Kriebel)
 20120919.092 <156 (Gary Poyner)
 20120922.078  127 (Pavol A. Dubovsky)


More information about the vsnet-alert mailing list