[vsnet-alert 15327] OT J081117.1+152003 outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Feb 1 09:55:18 JST 2013


OT J081117.1+152003 outburst

 Outburst of the SU UMa-type dwarf nova (=CSS 111030:081117+152003).
This object underwent a superoutburst in 2011 October-November.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20120424.005 <177C (Eddy Muyllaert)
 20120515.960 <168C (Eddy Muyllaert)
 20121231.119 16.20:C (Eddy Muyllaert)


More information about the vsnet-alert mailing list