[vsnet-alert 15345] XZ Eri and RU Hor superoutbursts continue

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Feb 5 10:00:21 JST 2013


XZ Eri and RU Hor superoutbursts continue

XZ Eri
 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20130129.467  146 (Rod Stubbings)
 20130130.460  149 (Rod Stubbings)
 20130201.458  151 (Rod Stubbings)
 20130203.464  153 (Rod Stubbings)
 20130204.465  153 (Rod Stubbings)

RU Hor
 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20130123.508  137 (Rod Stubbings)
 20130129.481  140 (Rod Stubbings)
 20130130.467  141 (Rod Stubbings)
 20130201.490  142 (Rod Stubbings)
 20130204.499  149 (Rod Stubbings)


More information about the vsnet-alert mailing list