[vsnet-alert 15374] RU Hor superoutburst and rebrightening

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Feb 12 09:47:57 JST 2013


RU Hor superoutburst and rebrightening

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20130123.508  137 (Rod Stubbings)
 20130129.481  140 (Rod Stubbings)
 20130130.467  141 (Rod Stubbings)
 20130201.490  142 (Rod Stubbings)
 20130204.499  149 (Rod Stubbings)
 20130205.496  153 (Rod Stubbings)
 20130206.489 <153 (Rod Stubbings)
 20130211.466  153 (Rod Stubbings)


More information about the vsnet-alert mailing list