[vsnet-alert 15597] CY UMa possible superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Apr 8 09:43:52 JST 2013


UV Gem superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20130403.442  147 (Rod Stubbings)
 20130404.426  148 (Rod Stubbings)
 20130405.412  150 (Rod Stubbings)


More information about the vsnet-alert mailing list