[vsnet-alert 15820] V841 Oph brightening?

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Jun 10 09:28:19 JST 2013


V841 Oph brightening?

  Confirmation is needed.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20130221.840 14.13V (Seiichiro Kiyota)
 20130224.786 14.11V (Seiichiro Kiyota)
 20130302.839 14.20V (Seiichiro Kiyota)
 20130306.817 14.08V (Seiichiro Kiyota)
 20130308.758 14.44V (Seiichiro Kiyota)
 20130310.796 14.20V (Seiichiro Kiyota)
 20130311.824 14.28V (Seiichiro Kiyota)
 20130315.694 14.81V (Seiichiro Kiyota)
 20130316.779 14.12V (Seiichiro Kiyota)
 20130320.713 14.21V (Seiichiro Kiyota)
 20130509.349  138 (Timothy E. Steck)
 20130604.307 <128 (Timothy E. Steck)
 20130608.278  126 (Timothy E. Steck)


More information about the vsnet-alert mailing list