[vsnet-alert 16513] MASTER OT J004527.52+503213.8 rebrightening

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Oct 7 09:30:45 JST 2013


MASTER OT J004527.52+503213.8 rebrightening

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20130925.844  142 (Klaus Wenzel)
 20130926.115 14.39C (Gary Poyner)
 20130926.121 14.22V (Eddy Muyllaert)
 20130927.172 14.47C (Gary Poyner)
 20130927.183 14.34V (Eddy Muyllaert)
 20130928.165 14.65C (Gary Poyner)
 20130928.169 14.50V (Eddy Muyllaert)
 20130929.148 15.84C (Gary Poyner)
 20130929.151 15.72V (Eddy Muyllaert)
 20130930.105 17.41C (Eddy Muyllaert)
 20130930.169 17.45C (Gary Poyner)
 20131001.167 17.54C (Gary Poyner)
 20131001.167 17.78C (Eddy Muyllaert)
 20131002.151 17.82C (Eddy Muyllaert)
 20131006.053 15.33C (Eddy Muyllaert)
 20131006.101 15.33C (Gary Poyner)


More information about the vsnet-alert mailing list