[vsnet-alert 16561] V1212 Tau outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Sat Oct 26 10:10:12 JST 2013


V1212 Tau outburst

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20131025.935  160CV  (Jeremy Shears)


More information about the vsnet-alert mailing list