[vsnet-alert 16858] SN 2014J up to now

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Sun Feb 2 10:08:55 JST 2014


SN 2014J up to now

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20140122.333 11.69V (Robert Wahlstrom)
 20140122.333 12.99B (Robert Wahlstrom)
 20140122.335 10.93R (Robert Wahlstrom)
 20140122.418 12.93B (Tomas Wikander)
 20140122.420 11.63V (Tomas Wikander)
 20140122.422 10.86R (Tomas Wikander)
 20140122.538 11.57V (Katsumi Yoshimoto)
 20140122.539 10.85Rc (Katsumi Yoshimoto)
 20140122.540 10.38Ic (Katsumi Yoshimoto)
 20140122.542 12.76B (Katsumi Yoshimoto)
 20140122.558 114c (Hiroshi Nishiyama)
 20140122.694  119 (Timo Karhula)
 20140122.837 10.16Ic (Kenji Hirosawa)
 20140122.837 11.36V (Kenji Hirosawa)
 20140122.840 10.79C (Kenji Hirosawa)
 20140122.841 12.73B (Kenji Hirosawa)
 20140122.931  119 (Jose Ripero)
 20140122.967  118 (Pavol A. Dubovsky)
 20140122.985  115 (Alicia Capetillo Blanco)
 20140122.997  116 (Gary Poyner)
 20140123.472 12.64B (Tomas Wikander)
 20140123.472 11.38V (Tomas Wikander)
 20140123.473 10.62R (Tomas Wikander)
 20140123.515 11.34V (Thomas Karlsson)
 20140123.543 11.33V (Gustav Holmberg)
 20140123.547 11.22V (Hiroshi Itoh)
 20140123.560 111c (Hiroshi Nishiyama)
 20140123.576 <111 (Hiroyuki Someya)
 20140123.815 11.26V (Jean Marie Llapasset)
 20140123.847 110CV (Joel Nicolas)
 20140123.849  117 (Pavol A. Dubovsky)
 20140123.849 10.60C (Kenji Hirosawa)
 20140123.850 10.03Ic (Kenji Hirosawa)
 20140123.851 11.28V (Kenji Hirosawa)
 20140123.853 12.41B (Kenji Hirosawa)
 20140123.860 10.00I (Joel Nicolas)
 20140123.866 11.25V (Joel Nicolas)
 20140123.869 108C (Steve Brown)
 20140123.871 10.47R (Joel Nicolas)
 20140123.878 12.35B (Joel Nicolas)
 20140123.906  115 (Klaus Wenzel)
 20140123.926  114 (Eddy Muyllaert)
 20140123.996 11.109CV (Rafael Benavides)
 20140124.012  113 (Alicia Capetillo Blanco)
 20140124.016 11.25V (Diego Rodriguez)
 20140124.017 10.41R (Diego Rodriguez)
 20140124.019 10.02I (Diego Rodriguez)
 20140124.125  113 (Alex Nieuwlandt)
 20140124.567 112c (Hiroshi Nishiyama)
 20140124.569  114 (Hiroyuki Someya)
 20140124.587 11.116cG (Hiroyuki Someya)
 20140124.607  116 (Takuichiro Onishi)
 20140124.885 108CV (Joel Nicolas)
 20140124.899 11.04V (Joel Nicolas)
 20140124.906 10.31R (Joel Nicolas)
 20140124.913 12.18B (Joel Nicolas)
 20140124.949 123B (Massimiliano Martignoni)
 20140124.951 111V (Massimiliano Martignoni)
 20140124.951 99Ic (Massimiliano Martignoni)
 20140125.824 10.77CV (Maurice Audejean)
 20140125.840  111 (Gary Poyner)
 20140125.853 10.62CV (Joel Nicolas)
 20140125.864 9.65I (Joel Nicolas)
 20140125.869 10.90V (Joel Nicolas)
 20140125.881 10.12R (Joel Nicolas)
 20140125.890 11.91B (Joel Nicolas)
 20140125.940 11.05V (Pierre Valvin)
 20140125.967 106C (Steve Brown)
 20140126.000  118 (Adolfo Darriba Martinez)
 20140126.053 10.816CV (Rafael Benavides)
 20140126.556  114 (Takuichiro Onishi)
 20140126.560  110 (Tsuneo Horie)
 20140126.842 10.85V (Kenji Hirosawa)
 20140126.843 9.58Ic (Kenji Hirosawa)
 20140126.844 10.26C (Kenji Hirosawa)
 20140126.845 12.07B (Kenji Hirosawa)
 20140126.913  113 (Jose Ripero)
 20140126.926  110 (Eddy Muyllaert)
 20140127.006  108 (Alicia Capetillo Blanco)
 20140127.083  107 (Alex Nieuwlandt)
 20140127.562  107 (Makoto Watanabe)
 20140127.626  112 (Takuichiro Onishi)
 20140127.760  108 (Klaus Wenzel)
 20140127.821 10.64CV (Maurice Audejean)
 20140127.835 10.78V (Maurice Audejean)
 20140127.850 10.18R (Maurice Audejean)
 20140127.850 10.84V (Pierre Valvin)
 20140127.875 106CV (Joel Nicolas)
 20140127.883 9.68I (Joel Nicolas)
 20140127.889 10.72V (Joel Nicolas)
 20140127.894 10.09R (Joel Nicolas)
 20140127.903 11.89B (Joel Nicolas)
 20140128.167 106V (Jean Marie Llapasset)
 20140128.172 105CV (Jean Marie Llapasset)
 20140128.178  106 (Marc Biesmans)
 20140128.178 118B (Jean Marie Llapasset)
 20140128.185 100Rc (Jean Marie Llapasset)
 20140128.189 114g (Jean Marie Llapasset)
 20140128.196 105r (Jean Marie Llapasset)
 20140128.201 10.07i (Jean Marie Llapasset)
 20140128.556 106c (Hiroshi Nishiyama)
 20140128.750  107 (Klaus Wenzel)
 20140128.955 119B (Massimiliano Martignoni)
 20140128.956 106V (Massimiliano Martignoni)
 20140128.957 96Ic (Massimiliano Martignoni)
 20140129.847  106 (Klaus Wenzel)
 20140129.896  109 (Erwin van Ballegoij)
 20140130.823 10.33CV (Fernand Van Den Abbeel)
 20140130.823  106 (Klaus Wenzel)
 20140130.885  105 (Gilles Guzman)
 20140131.003  102 (Alex Nieuwlandt)
 20140131.799  105 (Klaus Wenzel)
 20140201.153  105 (Klaus Wenzel)


More information about the vsnet-alert mailing list