[vsnet-alert 16861] V368 Per outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Feb 4 09:55:58 JST 2014


V368 Per outburst

 (Not well studied SU UMa-type)

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20140123.240 <17.695V (Mike Simonsen)
 20140123.587 <167C (Masayuki Moriyama)
 20140127.158 19.151V (Mike Simonsen)
 20140131.567 156C (Masayuki Moriyama)


More information about the vsnet-alert mailing list