[vsnet-alert 16916] BG Ari outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Feb 14 10:09:42 JST 2014


BG Ari outburst

 SU UMa-type dwarf nova with shallow eclipses.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20140123.597 <163C (Masayuki Moriyama)
 20140127.589 <163C (Masayuki Moriyama)
 20140131.580 <152C (Masayuki Moriyama)
 20140207.915 <167C (Eddy Muyllaert)
 20140213.810 155C (Jeremy Shears)


More information about the vsnet-alert mailing list