[vsnet-alert 16923] DV UMa superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Feb 18 10:01:19 JST 2014


DV UMa superoutburst

 The initial part of the outburst may have been missed.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20140123.858 <156 (Pavol A. Dubovsky)
 20140215.992 150C (Jeremy Shears)
 20140216.174  148 (Gary Poyner)
 20140217.760  148 (Pavol A. Dubovsky)


More information about the vsnet-alert mailing list