[vsnet-alert 16993] RZ LMi superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Sun Mar 9 10:14:18 JST 2014


RZ LMi superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20140303.941  149 (Gary Poyner)
 20140304.955  159 (Gary Poyner)
 20140307.903  138 (Gary Poyner)


More information about the vsnet-alert mailing list