[vsnet-alert 17665] V699 Oph indeed in superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Aug 28 07:36:39 JST 2014


V699 Oph indeed in superoutburst

--- 	V0699 Oph 	------- 	16:25:14.7 	-4:40:24.8 	2014-08-25.03 	14.51 	SDSS 	DSS 	VIZIER 	------- 	known CV, V=14.8 on 2014-08-24.30, V=14.6 on 2014-08-25.03, V=14.6 on 2014-08-27.04

OPHV699 20140824.30 148V ASN
OPHV699 20140825.03 14.51V ASN
OPHV699 20140827.04 146V ASN


More information about the vsnet-alert mailing list