[vsnet-alert 18422] YZ Cnc superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Mar 12 09:56:19 JST 2015


YZ Cnc superoutburst

 (not a priority target)

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20150303.869 <134 (Eddy Muyllaert)
 20150304.835  119 (Eddy Muyllaert)
 20150306.806  124 (Eddy Muyllaert)
 20150306.831  125 (Jose Ripero)
 20150307.831  113 (Jose Ripero)
 20150307.849  116 (Eddy Muyllaert)
 20150307.940  116 (Gary Poyner)
 20150308.894  110 (Gary Poyner)
 20150310.853  112 (Eddy Muyllaert)


More information about the vsnet-alert mailing list