[vsnet-alert 20732] ASASSN-15rs superoutburst?

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Mar 3 11:10:37 JST 2017


ASASSN-15rs superoutburst?

 Confirmed SU UMa-type DN. Frequent outbursts?

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20170224.499 <160c (Mitsutaka Hiraga)
 20170226.573 <160c (Mitsutaka Hiraga)
 20170227.569 155c (Mitsutaka Hiraga)
 20170301.515 151c (Mitsutaka Hiraga)More information about the vsnet-alert mailing list