[vsnet-alert 21680] DT Oct likely superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Dec 8 10:33:31 JST 2017


DT Oct likely superoutburst

 (Reported by Rod Stubbings)

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20171108.492  163 (Rod Stubbings)
 20171111.476  164 (Rod Stubbings)
 20171113.498  164 (Rod Stubbings)
 20171206.471  122 (Rod Stubbings)More information about the vsnet-alert mailing list