[vsnet-alert 21697] Z Cha likely superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Wed Dec 13 09:59:31 JST 2017


Z Cha likely superoutburst

  Suggested by Rod Stubbings.

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20171118.528   156  (Rod Stubbings)
  20171212.569   118  (Rod Stubbings)More information about the vsnet-alert mailing list