[vsnet-alert 22009] Z Cha superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Mar 22 09:41:46 JST 2018


Z Cha superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20180306.482  160 (Rod Stubbings)
 20180318.485  118 (Rod Stubbings)
 20180321.448  120 (Rod Stubbings)More information about the vsnet-alert mailing list