[vsnet-alert 24125] Wils_SDSSJ162520.29+120308.7 outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Apr 2 09:01:06 JST 2020


Wils_SDSSJ162520.29+120308.7 outburst

 SU UMa star.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20200331.4602 13.801zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200331.4606 13.845zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200331.4821 13.833zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200331.4848 13.913zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list