[vsnet-alert 24128] UV Gem superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Apr 2 09:04:58 JST 2020


UV Gem superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20200311.5372 <140c (Yutaka Maeda)
 20200312.5589 <148c (Yutaka Maeda)
 20200314.5334 <147c (Yutaka Maeda)
 20200314.6490 <156C (Masayuki Moriyama)
 20200317.6280 <154C (Masayuki Moriyama)
 20200326.421  149 (Rod Stubbings)
 20200328.416  146 (Rod Stubbings)
 20200331.431  149 (Rod Stubbings)More information about the vsnet-alert mailing list