[vsnet-alert 24134] CI UMa superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Apr 3 11:52:47 JST 2020


CI UMa superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20200331.972 <153 (Gary Poyner)
 20200401.1812 14.271zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200401.2245 14.444zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200401.2408 14.259zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200401.3442 14.120zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list