[vsnet-alert 24149] V405 Vul superoutburst?

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Apr 7 09:34:38 JST 2020


V405 Vul superoutburst?

  Confirmation is desirable.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20200317.8170 <147c (Yutaka Maeda)
 20200318.8443 <143c (Yutaka Maeda)
 20200319.7847 <148c (Yutaka Maeda)
 20200320.7793 <141c (Yutaka Maeda)
 20200401.4858 15.247zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200401.5193 13.630zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200405.4859 15.634zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200405.5199 15.325zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list