[vsnet-alert 24177] V342 Cam superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Apr 16 09:04:09 JST 2020


V342 Cam superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20200402.1572 17.438zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200402.1991 17.204zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200407.6789 <142C (Masayuki Moriyama)
 20200411.883 <150 (Gary Poyner)
 20200413.860  135 (Gary Poyner)
 20200413.860 134C (Jeremy Shears)
 20200414.887  133 (Gary Poyner)More information about the vsnet-alert mailing list