[vsnet-alert 24203] MASTER OT J210334.55+234128.9 outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Apr 20 08:42:54 JST 2020


MASTER OT J210334.55+234128.9 outburst

  Type unknown, but a normal outburst?

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20200402.4870 18.462zg  (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
  20200417.5022 14.816zr  (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
  20200418.8269 146:c (Yutaka Maeda)More information about the vsnet-alert mailing list