[vsnet-alert 24220] NSV 4618 superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Sat Apr 25 13:17:19 JST 2020


NSV 4618 superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20200416.4461 <138c (Yutaka Maeda)
 20200417.2090 16.308zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200420.600  136 (Rod Stubbings)

and

NSV 4618    200424.537  132 Stu.RASNZ superoutburst More information about the vsnet-alert mailing list