[vsnet-alert 24330] SDSS J155720.75+180720.2 superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Jun 8 09:56:02 JST 2020


SDSS J155720.75+180720.2 superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20200527.6519 <141c (Yutaka Maeda)
 20200528.2944 19.342zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200529.2593 19.657zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200530.2483 19.696zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200530.2916 19.334zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200530.2966 19.264zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200531.2917 19.170zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200531.3602 14.726zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200601.2602 15.952zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200601.3918 15.074zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200604.2185 14.944zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200604.2899 15.095zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200605.2267 14.873zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200605.2764 14.889zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list