[vsnet-alert 24341] MASTER OT J192757.03+404042.8 outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Jun 11 09:30:08 JST 2020


MASTER OT J192757.03+404042.8 outburst

  SU UMa star. Likely superoutburst.
Superhump observations were made on on two nights
in 2017.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20200524.7097 <157c (Yutaka Maeda)
 20200526.7287 <161c (Yutaka Maeda)
 20200527.6897 <142c (Yutaka Maeda)
 20200608.6698 146cG (Yutaka Maeda)
 20200609.5482 148cG (Yutaka Maeda)More information about the vsnet-alert mailing list