[vsnet-alert 24396] MASTER OT J150518.03-143933.6 outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Jun 29 14:55:30 JST 2020


MASTER OT J150518.03-143933.6 outburst

 Relatively rare outburst. SU UMa star.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20200530.2931 18.146zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200601.5390 <132c (Yutaka Maeda)
 20200602.5514 <129c (Yutaka Maeda)
 20200607.4909 <145c (Yutaka Maeda)
 20200626.1902 15.371zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200626.2115 15.589zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list