[vsnet-alert 25622] MASTER OT J143550.11+592134.8 possible outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Apr 1 13:46:06 JST 2021


MASTER OT J143550.11+592134.8 possible outburst

  SU UMa star based on the ZTF data.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20210313.6385 <153c (Yutaka Maeda)
 20210314.6323 <158c (Yutaka Maeda)
 20210316.0903 <179C (Eddy Muyllaert)
 20210317.6532 <153c (Yutaka Maeda)
 20210331.2625 14.945zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list