[vsnet-alert 25646] Wils_SDSSJ092809.84+071130.5 outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Sun Apr 4 09:35:19 JST 2021


Wils_SDSSJ092809.84+071130.5 outburst

 Rare outburst. No outburst in the past ZTF data.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20210308.5405 <148c (Yutaka Maeda)
 20210309.6414 <158c (Yutaka Maeda)
 20210310.6275 <155c (Yutaka Maeda)
 20210313.6624 <138c (Yutaka Maeda)
 20210314.6502 <149c (Yutaka Maeda)
 20210317.6738 <147c (Yutaka Maeda)
 20210330.2542 14.827zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210403.1553 15.255zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list