[vsnet-alert 25650] GZ Cnc slowly rising outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Sun Apr 4 09:41:59 JST 2021


GZ Cnc slowly rising outburst

 Too early for a superoutburst?

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20210328.2573 16.722zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210328.2830 16.400zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210330.2396 16.306zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210330.2576 16.616zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210402.2906 13.941zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210402.490  136 (Rod Stubbings)
 20210403.471  130 (Rod Stubbings)More information about the vsnet-alert mailing list