[vsnet-alert 25651] DV UMa superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Sun Apr 4 09:45:14 JST 2021


DV UMa superoutburst

 UGSU+E

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20210313.6492 <154c (Yutaka Maeda)
 20210313.712 <156 (Hiroyuki Maehara)
 20210314.6412 <160c (Yutaka Maeda)
 20210316.947 <147 (Gary Poyner)
 20210317.6623 <159c (Yutaka Maeda)
 20210320.2428 18.472zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210324.910 <147 (Gary Poyner)
 20210329.899 152C (Jeremy Shears)
 20210329.942  148 (Gary Poyner)
 20210330.903 14.81C (Gary Poyner)
 20210330.9028 14.74C (Eddy Muyllaert)
 20210331.1762 14.719zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210331.901 14.53C (Gary Poyner)
 20210401.975 14.83C (Gary Poyner)
 20210401.9757 14.85C (Eddy Muyllaert)
 20210402.2482 14.934zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210402.2829 15.116zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210402.878 14.85C (Gary Poyner)
 20210402.8785 14.97C (Eddy Muyllaert)More information about the vsnet-alert mailing list