[vsnet-alert 25663] ASASSN-18fa possible superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Apr 5 15:01:33 JST 2021


ASASSN-18fa possible superoutburst

  Type from ZTF data.

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20210402.4940 16.423zr  (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
  20210404.4987 16.143zr  (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list