[vsnet-alert 25664] ASASSN-20bb possible superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Apr 5 15:02:38 JST 2021


ASASSN-20bb possible superoutburst

  Type from ZTF data.

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20210404.1573 16.632zg  (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
  20210404.1578 16.613zg  (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
  20210404.1729 16.923zr  (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list