[vsnet-alert 25683] SU UMa superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Apr 8 10:41:35 JST 2021


SU UMa superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20210401.8764 <141 (Eddy Muyllaert)
 20210401.919 15.02C (Gary Poyner)
 20210401.9201 14.93C (Eddy Muyllaert)
 20210401.9207 150C (Masao Funada)
 20210402.2445 15.960zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210402.535 147c (Mitsutaka Hiraga)
 20210402.960  148 (Gary Poyner)
 20210402.989 14.76C (Gary Poyner)
 20210402.9896 14.76C (Eddy Muyllaert)
 20210403.924  140 (Gary Poyner)
 20210404.8590 121 (Eddy Muyllaert)
 20210404.9139 122 (Jose Ripero)
 20210405.5441 119cG (Yutaka Maeda)
 20210405.578 121c (Mitsutaka Hiraga)
 20210405.9063 111 (Jose Ripero)
 20210405.928  112 (Gary Poyner)
 20210406.2041 13.615zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210406.5226 113cG (Yutaka Maeda)
 20210406.969  113 (Gary Poyner)More information about the vsnet-alert mailing list